Công nghệ

Hoàn thiện quy định pháp luật, chống thất thu thuế trong kinh doanh thương mại điện tử

(TTSTVO) – Trong Báo cáo gi Quc hi v vic thc hin Ngh quyết s 62/2022/QH15, vi nhim v chng tht thu thuế trong hot đng kinh doanh thương mi đin t (TMĐT), B Tài chính cho biết, đã ch đng phi hp vi các cơ quan liên quan đ trao đi, kết ni thông tin, đng thi, đy mnh thanh tra, kim tra và tăng cường hoàn thin quy đnh pháp lut phc v công tác qun lý thuế đi vi TMĐT.

Sa đi, b sung các văn bn quy phm pháp lut chuyên ngành liên quan đ đm bo căn c pháp lý thng nht và đt hiu qu cao trong công tác qun lý đi vi hot đng TMĐT

Khn trương hoàn thin vic xây dng chính sách pháp lut

Liên quan đến việc xây dựng chính sách pháp luật, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT tại Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14, các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế, Luật Quản lý Thuế.

Ngày 30/8/2022, Bộ Tài chính có Tờ trình số 195/TTr-BTC trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định sàn TMĐT có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến và quy định sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, hộkinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan để đảm bảo căn cứ pháp lý thống nhất và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý đối với hoạt động TMĐT.

Trên cơ sở Đề án quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, Công điện số 889/CĐ-TTg ngày 01/10/2022 của Thủtướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số và Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2146/QĐ-BTC ngày 12/11/2021, Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1741/QĐ-TCT ngày 29/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản gửi Bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để cùng phối hợp triển khai.

Bộ Tài chính đã ký thỏa Thỏa thuận phối hợp công tác với Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông; làm việc với Bộ Công an để đề xuất phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đang hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để triển khai các quy định về phối hợp giữa hai cơ quan đã được quy định trong Luật Quản lý Thuế; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để khai thác, kết nối thông tin doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới, danh sách cá nhân có phát sinh doanh thu từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó, đã tập hợp được bộ cơ sở dữ liệu một số sàn giao dịch TMĐT để phục vụ công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Đồng thời, chia sẻ dữ liệu cho các Cục thuế trực tiếp rà soát, đối chiếu thông tin về doanh thu phát sinh trên sàn TMĐT với doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai để có cơ sở yêu cầu người nộp thuếkê khai bổ sung theo quy định pháp luật.

Tiếp tc thc hin đng b các gii pháp trong thi gian ti

Thông qua công tác quản lý, điều hành sát sao, kịp thời của Bộ Tài chính, từ đầu năm 2018 đến nay, số thu từhoạt động TMĐT thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu đạt 5.588 tỷ đồng.

Đặc biệt, số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%. Trong đó, một số nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn đóng góp vào ngân sách nhà nước như: Facebook, Google, Microsoft…

Tăng cường hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Trong quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT cung cấp dịch vụ số, lũy kế đến hết tháng 8/2022, cơ quan thuế đã thu được từ xử lý vi phạm, chống thất thu khoảng 1.082 tỷ đồng. Trong đó, số thu tăng qua các năm, đặc biệt tăng nhanh từ năm 2021 với 261 tỷđồng, 8 tháng đầu năm 2022 tăng cao với 520,7 tỷ đồng, gấp 2 lần so với số thu năm 2021.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về thuế để tăng cường trách nhiệm của chủsở hữu sàn TMĐT trong việc khai thuế, nộp thuế thay cho người bán hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử.

Đồng thời đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đểđảm bảo căn cứ pháp lý thông nhất và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT. Tích cực tham gia đàm phán xây dựng nội dung Hiệp định đa phương về phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập từ kinh tế số.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục tăng cường hiện đại hóa công tác quản lý thuế; nâng cấp hạ tầng công nghệthông tin để kết nối, lưu trữ thông tin hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro đối với TMĐT; áp dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu; xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh, đáp ứng khả năng kết nối dữ liệu lớn, hoạt động 24/7…

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được triển khai theo kế hoạch thường xuyên và theo chuyên đề đối với hoạt động TMĐT, trong đó, tập trung đối với nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam và một số chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT.

Gia Hân

https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hoan-thien-quy-dinh-phap-luat-chong-that-thu-thue-trong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-352966.html

Bài viết liên quan

Back to top button